Tuesday, January 24, 2012

sejarah tingkatan 4 struktur n eseiBAHAGIAN A
(40 Markah)

Arahan :  Jawab semua soalan


1
Tamadun Indus ialah tamadun terawal di India yang memberikan sumbangan
yang penting kepada peradaban dunia.


(a)

Senaraikan tiga ciri bandar terancang dalam tamadun Indus.

i. …………………………………………………………………………………….................

ii. ……………………………………………………………………………………...............

iii. . ............................................................................................................................................   

                                                                                                                                    [3 markah]


(b)
Siapakah yang memegang tampuk pemerintahan dalam Tamadun Indus?

i. …………………………………………………………………………………….................

                                                                                                                                    [1 markah]


(c)
Mengapakah masyarakat Indus dapat membina bandar yang terancang?

i.. ……………………………………………………………………………………..................

ii. ………………………………………………………………………………….....................

                                                                                                                                    [2 markah]

(d)
Nyatakan apakah peranan golongan buruh dalam tamadun Indus
i.. ……………………………………………………………………………………............

ii ………………………………………………………………………………….................

                                                                                                                                    [2 markah]


(e)
Bagaimanakah amalan sikap keterbukaan dalam tamadun Indus dapat dicontohi dalam memajukan  negara kita?

i... ..……………………………………………………………………………………......

ii. …………………………………………………………………………………............

                                                                                                                                    [2 markah]2
Kekuatan dan kestabilan sesebuah kerajaan seseorang pemerintah diperkukuhkan melalui perluasan kuasa dan pengaruh.                                           

Jadual di bawah menunjukkan tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa.

Tamadun

Tokoh
Yunani
Alexander the Great
Rom
X
India
Asoka
China
Y

a
Namakan tokoh tersebut:

i.  X =……………………………………………………………………………………...........

ii. Y = ……………………………………………………………………………………..........

                                                                                                                                     [2 markah]


b
Nyatakan dua negara yang berjaya ditakluki oleh Yunani.

i. ……………………………………………………………………………………....................

ii. ……………………………………………………………………………………...................

                                                                                                                                     [2 markah]


c
Nyatakan cara-cara perluasan kuasa yang diamalkan oleh Asoka ?

i.. ……………………………………………………………………………………...................

ii. ………………………………………………………………………………….......................

                                                                                                                                     [2 markah]


d
Nyatakan tindakan pemimpin Y untuk menyatukan negara China?.

i.. ……………………………………………………………………………………...................

ii. ………………………………………………………………………………….......................

                                                                                                                                     [2 markah]


e
Pada pendapat anda,  apakah keburukan peperangan pada masa kini?

i.. ……………………………………………………………………………………...................

ii. ………………………………………………………………………………….......................

                                                                                                                                     [2 markah]

3                  Rajah berikut berkaitan dengan pengaruh Hindu-Buddha di Asia Tenggara.


Pengaruh agama Hindu dan Buddha
 


                                                                                                                          


Pemerintahan


Kesenian

Kesusasteraan


(a)     Berikan dua pendapat sejarawan tentang kedatangan pengaruh    
       Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara.

i.   ........................................................................................................................................

ii.  ........................................................................................................................................

[2 markah]

      (b)   Bagaimanakah kedaulatan seseorang raja dapat diperkukuhkan?

i. .........................................................................................................................................
 
ii .........................................................................................................................................
                                                                
[2 markah]

 


           
 (c)   Senaraikan dua contoh candi yang terdapat dalam kerajaan awal
        di Asia Tenggara.

i.  ...................................................................................................................................

ii.    ..................................................................................................................................

[2  markah]

 (d)   Apakah tujuan raja kerajaan awal di Asia Tenggara membina candi.

i. .......................................................................................................................................

ii .......................................................................................................................................

[2 markah]

(e)   Pada pendapat anda, apakah tujuan pemuliharaan bangunan bersejarah dilakukan di Malaysia?

i.   ......................................................................................................................................

ii.    .....................................................................................................................................

[2 markah]
4

Penentangan terhadap Islam oleh orang Arab Quraisy

● Nabi Muhammad s.a.w. diganggu semasa beribadat
● Benda-benda kotor diletakkan di tengkuk Nabi   Muhammad 
   s.a.w. semasa baginda bersembahyang
                                                                                       a

Mengapa orang Arab Quraisy menolak konsep persaudaraan dalam Islam?

…………………………………………………………………………………
[1 markah]


bi.

ii


Apakah anggapan orang Arab Quraisy terhadap tugas Nabi Muhammad s.a.w.?


………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………...
[2 markah]


c
i

ii

Nyatakan dua penentangan yang digunakan oleh orang Arab Quraisy untuk menentang ajaran Islam

…………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………….....
[2 markah]


di

ii

iii
Nyatakan tiga bentuk pemulauan terhadap keluarga Nabi Muhammad s.a.w.


………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………….....

...............................................................................................................................
[3 markah]


  

e


Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah anda dapat menunjukkan sikap hormat-menghormati agama kaum lain di negara kita?


i……………………………………………………………………………....

ii……………………………………………………………………………….....

[2 markah]BAHAGIAN B
(60 Markah)

Arahan :  Jawab TIGA soalan sahaja


5          (a)        Jelaskan  aspek  agama dan  kepercayaan  masyarakat tamadun  Hwang  Ho.
                                                          [6 markah]
                        (b)        Huraikan  sumbangan  Tamadun  Hwang  Ho                                                                                  
                                                                                                         [10 markah]
            (c)        Pada pandangan anda mengapakah kita perlu mempunyai pegangan                                    agama?                        
                                                                                                                                       [4 markah]


6         Tamadun Yunani banyak memberikan sumbangan dalam pelbagai bidang kepada 
           peradaban manusia.
          
             (a)       Terangkan  sumbangan  pendidikan dalam  tamadun Yunani
                                                          [8 markah]
                        (b)        Jelaskan  perkembangan bidang sains dan  teknologi Tamadun Yunani                                                                                  
                                                                                                         [8 markah]
(c)                Pada pandapat anda, apakah kepentingan  sistem  pendidikan  dalam  membantu  pembangunan  sesebuah  negara.                    
                                                                                                                                       [4 markah]

7       Langkasuka, Kedah Tua dan  Srivijaya merupakan contoh-contoh  Kerajaan  Maritim    
         yang  terulung di Asia Tenggara.
 
            (a)        Huraikan  ciri-ciri kerajaan Maritim.
                                                          [10  markah]
(b)                Mengapakah Srivijaya mampu menjadi kerajaan Maritim yang terkenal di Asia Tenggara?                                                                              
                                                                                                         [6 markah]
(c)                Apakah ikhtibar yang anda perolehi daripada kegiatan masyarakat Maritim
yang dapat kita contohi?
                                                                                                                                       [4 markah]

8          (a)        Terangkan usaha Rasulullah menyebarkan dakwah secara terbuka
                                                          [10 markah]
(b)               Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam                                                                              
                                                                                                         [5 markah]
(c)                Pada pandangan anda, apakah keistimewaan agama Islam yang menyebabkan penduduk Makkah tertarik untuk memeluk agama Islam
  [5 markah]       9    Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal
             bersamaan 12 September tahun 622 M.

(a)        Apakah yang dimaksudkan dengan konsep hijrah?                                       
                                                                                                          [4 markah]
(b)          Jelaskan kepentingan hijrah dalam mengimarahkan  lagi syiar Islam.                                                  
 [10  markah]   
(c)        Terangkan bagaimana seseorang pelajar boleh meraih kecemerlangan                     dalam pelajaran dengan  mengamalkan konsep hijrah                                                      [6 markah]
No comments:

Post a Comment